Liên hệ với chúng tôi
Van Phao ống khoan

Van Phao ống khoan

Van Phao ống khoan
float valve of drill pipe and liftig cap
Van Phao ống khoan
float valve of drill pipe and liftig cap

Phụ Van phao là một công cụ đặc biệt để ngăn chặn sự rò rỉ tốt trong quá trình khoan. Sản phẩm có sẵn với phụ Van phao dạng tấm và phụ van phao dạng mũi tên.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm