Liên hệ với chúng tôi
Nhả và đảo ngược giáo

Nhả và đảo ngược giáo

Nhả và đảo ngược giáo
releasing and reversing spear and reversing spear
Nhả và đảo ngược giáo
releasing and reversing spear and reversing spear

phát hành và đảo ngược giáo cung cấp một đáng tin cậy. Không tốn kém. Và phương tiện đơn giản để thu hút một con cá bên trong. Những ngọn giáo này đảm bảo sự gắn kết tích cực dễ dàng giải phóng khỏi cá khi muốn và dễ dàng gắn lại sau khi ngọn giáo được thả ra. Nó được thiết kế đặc biệt để tham gia vào các công cụ đảo chiều.


DLM-T loại giáo đảo chiều trong hoạt động đảo chiều sở hữu hai chức năng có thể đi câu cá và truyền mô-men xoắn tay trái tại cùng một lúc. Đây là một công cụ đảo chiều và câu cá bên trong đặc biệt có thể thay thế vòi côn bên trái.


Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm