Liên hệ với chúng tôi
Phát hành và lưu hành Quá Cảnh

Phát hành và lưu hành Quá Cảnh

Phát hành và lưu hành Quá Cảnh
releasing and ctrculating overshot
Phát hành và lưu hành Quá Cảnh
releasing and ctrculating overshot

phát hành và lưu thông quá mức là loại LT-T dụng cụ câu cá đặc biệt bên ngoài được sử dụng để câu cá cổ khoan, ống khoan và các loài cá khác trong khoan và hoạt động quá mức.

Liên hệ với chúng tôi
Sản phẩm